07/24/2024 14:43

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

سد شيروان

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمت پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيك سد شيروان

سد مخزني شورك

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه انداری و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات الكتريكی و هيدرومكانيك سد مخزنی شورك

سد اكباتان

طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی طرح افزايش ارتفاع سد اكباتان

سد زيردان

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد زيردان

سيفون قوري چاي

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش سيفون قوری چای

كوهرنگ دو

اجرای فازسوم پروژه پنستاك نيروگاه آبی كوهرنگ دو

سد گاوشان

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد گاوشان

سد كارون ٤

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش دريچه های خروجي تخليه تحتانی و كل سيستم بالابر هيدروليكی تخليه تحتانی سد كارون ٤

سد ميجران

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيك سد ميجران

سد مخزني بانه

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات الكتريكی و هيدرومكانيك سد مخزنی بانه

سد گلابر

طراح، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد گلابر

پارکینگ متحرک

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی پاركينگ طبقاتی متحرك

درونگر درگز

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد مخزنی و بند انحرافی درونگر درگز

سد بتني C.C.R جگين

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيك سد بتنی C.C.R جگين

سد خداآفرين

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد خداآفرين

سد سنگ توده (تاجيكستان)

طراحی، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهيزات هيدرومكانيكی و الكتريكی سد و نيروگاه سنگ توده (تاجيكستان)

سد ماملو

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد ماملو

سد مخزني مروك

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد مخزني مروك

رواق مباركه آزادي حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)

مطالعات شناخت طرح احداث رواق مباركه آزادي حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)

سد شهر بيجار

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد شهر بيجار

نيروگاه سد سفيدرود

اجراي پوشش فلزي و هواده خروجي هاي زيرين و تعميرات دريچه هاي راس خروجي زيرين و نيروگاه سد سفيدرود

سد خرسان ٣

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي انحراف سد خرسان ٣

سد مخزني كوچري

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد مخزني كوچري

سد مخزني ايوشان

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش تجهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد مخزني ايوشان

سد بختياري

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازيتجهيزات هيدرومكانيكي تونل انحراف سد بختياري

كارخانه NGL خارگ

ساخت ، نصب و راه اندازي بخشي از سازه فلزي پروژه احداث كارخانه NGL خارگ

سد ژاوه

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي و ارائه خدمات پس از فروش جهيزات هيدرومكانيكي و الكتريكي سد ژاوه

سد هيروي

طراحي، ساخت، حمل، نصب و راه اندازي تجهيزات هيدرومكانيكي تونل انحراف سد هيروي

تصفيه خانه ششم تهران

طراحي ، ساخت ، حمل ، نصب و راه اندازي بخشي از تجهيزات هيدرومكانيكي تصفيه خانه ششم تهران

انتقال آب خليج فارس

بازسازي شير هاي سوزني خط انتقال آب خليج فارس